Tài liệu Hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán - Môđun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học Phổ thông môn Lịch sử

Mô đun 2 “Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực

học sinh trung học phổ thông môn Lịch sử” được triển khai nhằm bồi dưỡng, nâng cao

năng lực lựa chọn và sử dụng PP, KTDH phát triển PC, NL của HS cho GV môn Lịch sử

ở THPT. Hoàn thành mô đun này, không những thầy cô tổ chức được hoạt động dạy học

môn Lịch sử theo các yêu cầu của CT GDPT 2018 mà còn đáp ứng được các tiêu chí của

tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đối với GV theo Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy

định Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT.

Mô đun này bao gồm các nội dung chính:

− Tìm hiểu các xu hướng hiện đại về PP, KTDH và GD nhằm phát triển PC, NL học

sinh THPT;

− Lựa chọn, sử dụng các PP, KTDH phù hợp nhằm phát triển PC, NL học sinh THPT

môn Lịch sử trong CT GDPT 2018;

− Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, GD hiệu quả phù hợp với HS THPT.

Số tiết mô đun: 40 tiết (gồm 16 tiết lí thuyết và 24 tiết thực hành)

Tài liệu đọc trong mô đun được xây dựng theo định hướng tổ chức hoạt động bồi

dưỡng kết hợp (trực tuyến và trực tiếp), cụ thể:

− Giai đoạn trực tuyến 1: 5 ngày

− Giai đoạn trực tiếp: 3 ngày;

− Giai đoạn trực tuyến 2: 7 ngày.

Để đạt được hiệu quả bồi dưỡng, người học cần phải tham gia đầy đủ các hoạt động

dạy học trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, phải tự tăng cường khả năng tự học, tư nghiên

cứu, tự trao đổi thảo luận với đồng nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tự đánh

giá được sự phát triển năng lực của bản thân về nghiệp vụ trước và sau khi tham gia bồi

dưỡng theo nội dung mô đun.

Mô đun 2 “Sử dụng PPDH và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung

học phổ thông môn Lịch sử” được tiến hành bồi dưỡng bằng hình thức hiện đại. Hi vọng

thầy cô sẽ được trải nghiệm một mô đun thật lí thú với nhiều cảm xúc và ấn tượng tích

cực.

pdf 147 trang cucpham 20/07/2022 5504
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán - Môđun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học Phổ thông môn Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu Hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán - Môđun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học Phổ thông môn Lịch sử

Tài liệu Hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán - Môđun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học Phổ thông môn Lịch sử
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CHƯƠNG TRÌNH ETEP 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN 
(Bồi dưỡng trực tiếp) 
MÔ ĐUN 2 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
MÔN LỊCH SỬ 
Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020
2 
B<) GIAO Dl)C VA DAO T ~0 
TRUONG D~I HOC SV PHAM 
THANH PH6 H6 cHi MINH 
CHVONG TRiNH ETEP 
TAl LIEU HUONG DAN 
. 
BOI DUONG GIAo VIEN PHO THONG coT cAN 
(B6i du5ng tn.rc tiSp) 
" MODUN 2 
SU DUNG PHUONG PIIAP DAY HOC VA GIAO DUC PHAT TRIEN 
. . . . 
PIIAM CHAT, NANG Ll)'C HQC SINH TRUNG HQC PHO THONG 
MONLJCHSU 
Dai dien Ban bien soan 
. . . 
Chu bien 
ThS. Nhfr Thj Phrrong Lao 
Thanh phB HB Chi Minh - nam 2020 
3 
MỤC LỤC 
Ban biên soạn tài liệu ........................................................................................................ 5 
Kí hiệu viết tắt .................................................................................................................... 6 
Chú giải thuật ngữ ............................................................................................................. 7 
Đề cương chi tiết mô đun .................................................................................................. 8 
1. Giới thiệu tổng quan về mô đun .............................................................................. 8 
2. Yêu cầu cần đạt của mô đun .................................................................................... 8 
3. Nội dung chính ......................................................................................................... 9 
4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng .................................................................................. 9 
Nội dung 1. Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển 
phẩm chất, năng lực .......................................................................................................... 9 
Nội dung 2. Các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
trong môn Lịch sử ở Trung học phổ thông ..................................................................... 26 
Nội dung 3. Lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học một chủ đề 
trong môn Lịch sử ở Trung học phổ thông ..................................................................... 29 
Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp tại trường và địa phương .. 34 
5. Tài liệu đọc ............................................................................................................ 35 
Nội dung 1. Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển 
phẩm chất, năng lực ........................................................................................................ 44 
Nội dung 2. Các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
trung học phổ thông trong môn Lịch sử ......................................................................... 58 
Nội dung 3. Lựa chọn, sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học một chủ đề (bài 
học) trong môn Lịch sử ................................................................................................... 89 
Phụ lục ............................................................................................................................. 111 
Phụ lục 1. Kế hoạch dạy học minh hoạ ................................................................... 111 
Phụ lục 2. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp .................................................................. 127 
Phụ lục 3. Khung kế hoạch dạy học ........................................................................ 140 
4 
Đánh giá khoá học ......................................................................................................... 140 
Danh mục tài liệu tham khảo ....................................................................................... 144 
5 
BAN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU 
1. ThS. Nhữ Thị Phương Lan, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
2. TS. Tưởng Phi Ngọ,Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
3. PGS.TS. Ngô Minh Oanh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
4. TS. Ngô Chơn Tuệ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
5. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hưởng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
6. PGS.TS. Đào Tuấn Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
7. TS. Nguyễn Văn Ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
8. TS. Nguyễn Đức Cương, Trường Đại học Sư phạm Huế 
CỘNG TÁC VIÊN 
1. ThS. Hồ Thanh Tâm, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
2. ThS. Nguyễn Kim Tường Vy, Trường THPT Nguyễn Hiền, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
6 
KÍ HIỆU VIẾT TẮT 
Kí hiệu viết tắt Viết đầy đủ 
BCV Báo cáo viên 
CT Chương trình 
GDPT Giáo dục phổ thông 
GD Giáo dục 
GV Giáo viên 
GVPT Giáo viên phổ thông 
HS Học sinh 
HV Học viên 
KHBD Kế hoạch bài dạy 
KTDH Kĩ thuật dạy học 
NL Năng lực 
PC Phẩm chất 
PPDH Phương pháp dạy học 
PP, KTDH Phương pháp, Kĩ thuật dạy học 
SGK Sách giáo khoa 
THCS Trung học cơ sở 
THPT Trung học phổ thông 
7 
CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ 
Thuật ngữ, 
khái niệm 
Giải thích 
Chuỗi hoạt động 
học 
Bao gồm nhiều hoạt động nối tiếp nhau trong tiến trình dạy học 
Chủ đề dạy học Là đề tài hay vấn đề được chọn làm nội dung chính trong dạy học 
Kế hoạch bài dạy 
Là bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học 
một chủ đề hoặc nội dung. Trong tài liệu này, sử dụng thuật ngữ kế 
hoạch bài dạy (KHBD) thay cho giáo án hoặc kế hoạch bài học1. 
Năng lực chung 
Là những năng lực cơ bản, thiết yếu để con người có thể sống và làm 
việc bình thường trong xã hội; được hình thành, phát triển thông qua 
tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, 
năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
Năng lực đặc thù 
Là những năng lực được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua 
một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, 
năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực 
tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. 
Năng lực lịch sử 
Là năng lực đặc thù của môn học với 3 thành phần (tìm hiểu lịch sử, 
nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học) 
Chiến lược 2 
dạy học 
“Trong giáo dục, có thể hiểu chiến lược dạy học, giáo dục của 
giáo viên là quan điểm về dạy học, giáo dục và kế hoạch tổng 
quát về sự phối hợp, vận dụng phù hợp các biện pháp, phương 
tiện, điều kiện nhằm định hướng thực hiện và hoàn thành hiệu 
quả các mục tiêu dạy học, giáo dục cụ thể phù hợp với bối cảnh 
giáo dục trong sự chủ động của người giáo viên.” 
1 Một số cách diễn giải khác: 
(1) Là kế hoạch và dàn ý lên lớp của GV, bao gồm chủ đề/bài học của giờ lên lớp, mục đích giáo dục (GD) và giáo 
dưỡng, nội dung, phương pháp, thiết bị, những hoạt động cụ thể của thầy và trò, khâu kiểm tra đánh giá... 
(2) Là bản thiết kế cho tiến trình một chủ đề/bài học, là bản kế hoạch mà người giáo viên dự định sẽ thực hiện tổ 
chức trên lớp/ trên nhóm đối tượng HS nào đó. Với một chủ đề/ bài học nào đó, với những đối tượng HS khác 
nhau, với những giáo viên khác nhau thì sẽ có những bản KHDH (giáo án) khác nhau. 
2 Theo Từ điển Tiếng Việt 2, “Chiến lược: Phương châm và kế hoạch có tính chất toàn cục, xác định mục tiêu chủ 
yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt cả một thời kì của cuộc đấu tranh xã hội ”. 
8 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ ĐUN 
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 
Mô đun 2 “Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực 
học sinh trung học phổ thông môn Lịch sử” được triển khai nhằm bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực lựa chọn và sử dụng PP, KTDH phát triển PC, NL của HS cho GV môn Lịch sử 
ở THPT. Hoàn thành mô đun này, không những thầy cô tổ chức được hoạt động dạy học 
môn Lịch sử theo các yêu cầu của CT GDPT 2018 mà còn đáp ứng được các tiêu chí của 
tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đối với GV theo Thông tư số 20/2018/TT-
BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy 
định Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT. 
Mô đun này bao gồm các nội dung chính: 
− Tìm hiểu các xu hướng hiện đại về PP, KTDH và GD nhằm phát triển PC, NL học 
sinh THPT; 
− Lựa chọn, sử dụng các PP, KTDH phù hợp nhằm phát triển PC, NL học sinh THPT 
môn Lịch sử trong CT GDPT 2018; 
− Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, GD hiệu quả phù hợp với HS THPT. 
Số tiết mô đun: 40 tiết (gồm 16 tiết lí thuyết và 24 tiết thực hành) 
Tài liệu đọc trong mô đun được xây dựng theo định hướng tổ chức hoạt động bồi 
dưỡng kết hợp (trực tuyến và trực tiếp), cụ thể: 
− Giai đoạn trực tuyến 1: 5 ngày 
− Giai đoạn trực tiếp: 3 ngày; 
− Giai đoạn trực tuyến 2: 7 ngày. 
Để đạt được hiệu quả bồi dưỡng, người học cần phải tham gia đầy đủ các hoạt động 
dạy học trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, phải tự tăng cường khả năng tự học, tư nghiên 
cứu, tự trao đổi thảo luận với đồng nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tự đánh 
giá được sự phát triển năng lực của bản thân về nghiệp vụ trước và sau khi tham gia bồi 
dưỡng theo nội dung mô đun. 
Mô đun 2 “Sử dụng PPDH và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung 
học phổ thông môn Lịch sử” được tiến hành bồi dưỡng bằng hình thức hiện đại. Hi vọng 
thầy cô sẽ được trải nghiệm một mô đun thật lí thú với nhiều cảm xúc và ấn tượng tích 
cực. 
2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN 
9 
− Phân tích được những vấn đề chung về PP, KTDH và giáo dục phát triển PC, NL 
học sinh THPT; 
− Lựa chọn, sử dụng được các PP, KTDH, giáo dục phù hợp nhằm phát triển PC, NL 
học sinh trong môn Lịch sử trong thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 
− Lựa chọn, xây dựng được các chiến lược dạy học, GD hiệu quả phù hợp với đối 
tượng học sinh THPT. 
− Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng các 
PP, KTDH và giáo dục theo hướng phát triển PC, NL học sinh ở trường THPT. 
3. NỘI DUNG CHÍNH 
− Tìm h ... uối mô đun 
2 
100% () (điền số lượng 
hoàn thành mô đun bồi 
dưỡng) GVPT/ 
CBQLCSGDPT hoàn thành 
khảo sát cuối mô đun 2; 
Số lượng và 
tỉ lệ % (so 
với SL học 
viên hoàn 
thành bài 
tập trên hệ 
138 
T
T 
Hoạt động Kết quả cần đạt Kết quả 
hoàn thành 
Thời gian 
hoàn 
thành 
(Từ 
đến) 
Người phối 
hợp 
(Giảng 
viên SP, 
Hiệu 
trưởng, Tổ 
trưởng 
CM) 
thống LMS) 
4.
3 
Đôn đốc, hỗ trợ 
GVPT/CBQLCS
GDPT hoàn 
thành phiếu khảo 
sát về chương 
trình bồi dưỡng 
năm 2020 
100% (.) (điền số lượng) 
GVPT/CBQLCS GDPT hoàn 
thành 02 mô đun BDTX năm 
2020 hoàn thành Khảo sát về 
chương trình BDTX năm 
2020 
Số lượng và 
tỉ lệ % (so 
với SL học 
viên hoàn 
thành MĐ 1 
và MĐ 2) 
5 Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS 
5.
1. 
Xác nhận đồng 
nghiệp hoàn 
thành mô đun 1 
trên hệ thống 
LMS 
80% () (điền số lượng) 
GVPT/ CBQLCSGDPT tham 
gia bồi dưỡng trên hệ thống 
LMS của Viettel) hoàn thành 
mô đun 1 (Đạt) 
Số lượng và 
tỉ lệ % (so 
với SL học 
viên tham 
gia BD MĐ 
1) 
5.
2 
Xác nhận đồng 
nghiệp hoàn 
thành mô đun 2 
trên hệ thống 
LMS 
80% () GVPT/ 
CBQLCSGDPT (điền số 
lượng GVPT/CBQLCS GDPT 
tham gia bồi dưỡng trên hệ 
thống LMS của Viettel) hoàn 
thành mô đun (Đạt) 
Số lượng và 
tỉ lệ % (so 
với SL học 
viên tham 
gia MĐ 2) 
5.
3 
Xác nhận hoàn 
thành 02 mô đun 
bồi dưỡng năm 
2020 
80% () (điền số lượng) 
GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn 
thành mô đun 1 và mô đun 2 
trên hệ thống LMS của Viettel 
(Đạt) 
Số lượng và 
tỉ lệ % (so 
với SL học 
viên hoàn 
thành MĐ 1 
và MĐ 2) 
 . Ngày tháng năm 20 
139 
HIỆU TRƯỞNG/ 
ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT 
DUYỆT21 
 NGƯỜI BÁO CÁO 
Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên 
hệ thống LMS) 
 (Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống 
LMS) 
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT 
(đánh dấu X): Đạt ; Chưa đạt: 
(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS) 
NGƯỜI BÁO CÁO 
21Báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVCC trình Hiệu trưởng phê duyệt; Báo 
cáo hoàn thành kế hoạch Hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGDPTCC cấp tiểu học và Trung học 
cơ sở (THCS) trình đại diện phòng GDĐT phê duyệt, cấp Trung học phổ thông (THPT) trình sở 
GDĐT phê duyệt. 
140 
PHỤ LỤC 3. KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
TÊN CHỦ ĐỀ/22BÀI HỌC:  
Thời lượng:  tiết 
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC 
Phẩm chất, năng lực YCCĐ (STT 
của 
YCCĐ) 
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ/ HOẶC CÁC NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (DÀNH CHO MÔN 
GDCD, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP) 
Cách tiến hành: 
- Chọn chủ đề/bài học từ CT môn học và các YCCĐ đính kèm (Có thể tách các 
YCCĐ “kép” thành các YCCĐ “đơn” để phù hợp với việc thiết kế các hoạt động 
học) 
- Đối chiếu nội hàm của YCCĐ với biểu hiện các từng thành phần/tố năng lực để gán 
mỗi YCCĐ cho từng thành phần/tố năng lực đặc thù tương ứng 
Thành phần/thành tố 
thứ 1 của năng lực đặc 
thù 
 (1) 
 (2) 
Thành phần/thành tố 
thứ 2 của năng lực đặc 
thù 
Thành phần/thành tố 
thứ n của năng lực đặc 
thù 
NĂNG LỰC CHUNG (không nên thiết kế quá nhiều nl chung trong dạy học 1 chủ đề) 
Cách xây dựng các YCCĐ về NL chung (do các YCCĐ về năng lực chung không có trong 
văn bản chương trình môn học): 
- Các YCCĐ về năng lực chung phải do GV tự thiết kế, căn cứ vào: 
 + Các hoạt động học mà GV thiết kế để đáp ứng các mục tiêu ở 1 
 + Xem xét thông qua việc tổ chức từng hoạt động học ấy, GV có thể tạo cơ hội 
cho HS phát triển NL chung nào. Từ đó, GV tự thiết kế YCCĐ về năng lực chung 
đó, có đối chiếu với các YCCĐ về năng lực chung của HS, trang 43-50 CT tổng thể. 
22 Về nguyên tắc: đây là KHBD cho chủ đề 
141 
- Chú ý cân nhắc việc tạo cơ hội cho HS phát triển quá nhiều NL chung và YCCĐ của 
NL chung trong 1 chủ đề sẽ ảnh hưởng đến thời lượng dạy học và yêu cầu về đánh 
giá 
NĂNG LỰC A  
NĂNG LỰC B  
PHẨM CHẤT CHỦ YẾU (Không nên thiết kế quá nhiều PC chủ yếu trong dạy học 1 
chủ đề) 
Cách xây dựng YCCĐ về PC chủ yếu (do các YCCĐ về phẩm chất chủ yếu không có 
trong văn bản chương trình môn học) 
- Các YCCĐ về phẩm chất chủ yếu phải do GV tự thiết kế, căn cứ vào: 
 + Các hoạt động học mà GV thiết kế để đáp ứng các mục tiêu ở 1 
 + Xem xét thông qua việc tổ chức từng hoạt động học ấy, GV có thể tạo cơ hội 
cho HS phát triển phẩm chất chủ yếu. Từ đó, GV tự thiết kế YCCĐ về phẩm chất chủ yếu, 
có đối chiếu/ tương thích với các YCCĐ về phẩm chất chủ yếu của HS, trang 37-43 CT 
tổng thể. 
- Chú ý cân nhắc việc tạo cơ hội cho HS phát triển quá nhiều PC chủ yếu và YCCĐ 
của PC chủ yếu trong 1 chủ đề/bài học sẽ ảnh hưởng đến thời lượng dạy học và yêu 
cầu về đánh giá. 
PHẨM CHẤT X  
PHẨM CHẤT Y  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: TIẾN TRÌNH HOẠT 
ĐỘNG) 
A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động học 
(thời gian) 
Mục tiêu 
(Số thứ tự YCCĐ) 
Nội dung dạy học 
trọng tâm 
PP/KTDH 
chủ đạo 
Phương án 
đánh giá 
Hoạt động [STT]. [Tên 
hoạt động] (Thời gian) 
- 
- 
- 
Hoạt động [STT]. [Tên 
hoạt động] (Thời gian) 
- 
- 
Hoạt động [STT]. [Tên - 
142 
hoạt động] (Thời gian) - 
Hoạt động [STT]. [Tên 
hoạt động] (Thời gian) 
- 
B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: CÁC HOẠT ĐỘNG) 
Dưới đây là cấu trúc một hoạt động học 
Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian dự kiến) 
1. Mục tiêu: (ghi số thứ tự của YCCĐ) 
Liệt kê các mục tiêu của hoạt động học này. Trong đó, các mục tiêu của hoạt động học này 
phải thuộc các mục tiêu đã đặt ra cho dạy học chủ đề ở mục I. 
2. Tổ chức hoạt động 
Liệt kê rõ các hướng dẫn, câu lệnh GV đặt ra cho HS. Nêu rõ nguồn học, phương tiện dạy 
học sẽ sử dụng. Thường bao gồm các bước 
- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
3. Sản phẩm học tập 
Ghi rõ sản phẩm học tập dự kiến của HS trong hoạt động học. Tùy theo mục tiêu, nội dung 
hoạt động mà sản phẩm học tập có thể ở nhiều dạng khác nhau, ví dụ câu trả lời cụ thể, kết 
quả thực hiện bài tập, đề xuất hoặc giải pháp, sản phẩm thật 
4. Phương án đánh giá 
Mô tả hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá trong hoạt động (chỉ rõ đánh giá qua 
quan sát, viết hay hỏi đáp với công cụ là rubric, câu hỏi, bài tập, do GV đánh giá hay HS tự 
đánh giá, đánh giá đồng đẳng ...) 
Trong đó: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (thông qua các sản phẩm học 
tập) chính là đánh giá mức độ HS đáp ứng mục tiêu của hoạt động học. 
IV. HỒ SƠ DẠY HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG) 
A. NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: Nội dung hoạt động) 
B. CÁC HỒ SƠ KHÁC 
 Các phiếu học tập, rubric đánh giá  
143 
ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC 
1. Nhiệm vụ và yêu cầu bài thu hoạch học viên thực hiện sau khóa tập huấn 
Bài tập 1. Lựa chọn và xây dựng nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học cho một 
chủ đề (bài học) trong môn Lịch sử THPT. Thể hiện thông qua một kế hoạch dạy học cụ thể. 
Bài tập 2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là GV đại trà dạy môn Lịch sử ở 
trường THPT về học tập mô đun "Sử dụng PPDH, GD phát triển PC, NL HS THPT môn 
Lịch sử". 
2. Phương pháp đánh giá bài thu hoạch sau khóa tập huấn 
− HV nộp sản phẩm là KHDH và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trên hệ thống học tập 
trực tuyến. 
− GV đánh giá cho điểm và nhận xét về KHDH và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mà 
HV đã nộp. 
3. Đánh giá kết quả tập huấn 
− Đánh giá quá trình thông qua các sản phẩm hoạt động của học viên trong quá trình 
tập huấn. 
− Đánh giá kết quả thông qua bài thu hoạch mà học viên cần hoàn thiện sau khóa 
tập huấn. 
144 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Bộ giáo dục và đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Bộ giáo dục và đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử 2018 cấp 
THPT. Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 90 trang. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014). CV 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 10 năm 2014 
V/v Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 
tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung 
học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. Hà Nội. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2019). QĐ 4660/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2019 Về 
việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lí 
cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên 
giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. 
Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên), Đỗ Hương Trà (2018). Dạy và học tích cực một số 
phương pháp và kĩ thuật dạy học, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội. 
Nguyễn Văn Cường – Bernd Meier (2007). Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp 
dạy học ở trường phổ thông - Dự án phát triển giáo dục THPT, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Hà Nội. 
Nguyễn Văn Cường – Bernd Meier. (2011). Một số vấn đề chung về đổi mới 
phương pháp dạy học ở trường trung học. Berlin/Hà Nội. 
Vũ Xuân Hùng. (2012). Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo 
viên. Nxb Lao động xã hội. 
Phan Ngọc Liên (chủ biên) (2002). Phương pháp dạy học lịch sử - Tập I, II, Nxb. Đại 
học Sư phạm Hà Nội. 
Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên) (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử Trung học 
phổ thông, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội. 
Lê Đình Trung (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội. (2016). Dạy học theo hướng hình thành 
và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, Nxb. Đại học Sư phạm Hà 
Nội. 
Đào Thị Oanh (2007). Vấn đề nhân cách trong tâm lý học ngày nay. NXB Giáo dục. 
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Diễm My. (2017). Phương pháp dạy 
học phát triển năng lực học sinh phổ thông. Nxb Đại học Sư phạm TP. HCM. 
145 
Huỳnh Văn Sơn, Lê Thị Hân, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Uyên Thy. (2018). Giáo 
trình Tâm lý học đại cương. Nxb Đại học Sư phạm TP. HCM. 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_boi_duong_giao_vien_pho_thong_cot_can_mo.pdf