Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 55: Quang Trung xây dựng đất nước

Vua Quang Trung có nh?ng chính sách gỡ để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển van hoá dân tộc?

Kinh tế.

 Trong nông nghiệp Quang Trung ban chiếu khuyến nông giải quyết tỡnh trạng đắt bỏ hoang và nạn lưu vong.

 Trong công nghiệp: mở cửa ải, thông chợ búa làm cho hàng hoá không ngưng đọng có lợi cho người dân.

* Trong van hoá dân tộc.

 Ban bố chiếu lập học, cho phép các huyện xã mở trường học để đào tạo nhân tài.

 Lập viện Sùng Chính để dịch sách ch? Hán ra ch? nôm, dùng làm tài liệu học tập.

 

ppt 15 trang cucpham 30/07/2022 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 55: Quang Trung xây dựng đất nước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 55: Quang Trung xây dựng đất nước

Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 55: Quang Trung xây dựng đất nước
Kiểm tra bài cũ 
Em hóy trỡnh bày nguyờn nhõn thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tõy Sơn? 
Những trận đỏnh quyết định của quõn Tõy Sơn 
quột sạch 29 vạn quõn Thanh xõm lược vào mựa xuõn 
 Kỉ Dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào? 
? 
A. Đống Đa - Ngọc Hồi – Hà Hồi. 
B. Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa. 
C. Đống Đa - Ngọc Hồi – Hà Hồi. 
D. Ngọc Hồi – Hà Hồi - Đống Đa. 
Kiểm tra bài cũ 
Tiết 56. Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước 
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng v ă n hoá dân tộc. 
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao. 
Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XVIII 
Phú Xuân 
a. Phục hồi kinh tế 
b. Xây dựng v ă n hoá dân tộc. 
Nh ữ ng chính sách phục hồi kinh tế , xây dựng v ă n hoá dân tộc của Quang Trung 
Các lĩnh vực 
Biện pháp 
Mục đ ích 
Kết qu ả 
Ban chiếu khuyến nông 
Giải quyết tỡnh trạng ruộng đ ất bỏ hoang và nạn lưu vong 
Mùa màng bội thu đ ất nước thái b ỡ nh 
Nông nghiệp 
Công thương nghiệp 
b, Văn hoá giáo dục 
Giảm thuế và mở cửa ải, thông chợ búa 
Nhằm phục hồi và thúc đ ẩy công thương nghiệp phát triển , hàng hoá không bị ngưng đọng 
Công thương nghiệp đư ợc phục hồi dần 
- Ban chiếu lập học 
- Nhằm khuyến khích mở trường học. Đ ào tạo người tài phục vụ đ ất nước . 
- Đ ề cao ch ữ Nôm 
- Lập viện Sùng Chính 
- Làm ch ữ viết chính thức của nhà nước 
- Dịch sách ch ữ Hán ra ch ữ Nôm , làm tài liệu học tập. 
V ă n hoá giáo dục phát triển . 
1. Phục hồi kinh tế , xây dựng v ă n hoá dân tộc . 
a, Kinh tế 
 “  Ph àm những người dõn nào trước đú kiều ngụ tha phương , trốn 
trỏnh lao dịch , hoặc vỡ cú thờ hương mẫu quỏn mà đến ở, hoặc vỡ đi buụn 
bỏn làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lờn mới cho ở, cũn ngoài ra , bắt 
 về bản quỏn hết thảy  Những ruộng cụng , ruộng tư đó trút bỏ hoang , 
nay đều cho về nhận lấy cày cấy ” ( Trớch “Chiếu khuyến nụng”) 
Bài tập 
Nối cột A với cột B sao cho phù hợp. 
1. Chiếu khuyến nông 
2. Chiếu lập học 
3. Mở cửa ải, thông chợ búa 
4. Đề cao chữ Nôm 
5. Lập viện Sùng Chính 
1. Phát triển v ă n hoá, giáo dục 
2. Phát triển nông nghiệp 
3. Phát triển quân sự 
4. Phát triển công, thương nghiệp 
5. Phát triển ngoại giao 
A 
B 
2. Chính sách quốc phòng , ngoại giao . 
a. Quốc phòng 
b. Ngoại giao 
Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XVIII 
Gia Đ ịnh 
1. Phục hồi kinh tế , xây dựng v ă n hoá dân tộc . 
2. Chính sách quốc phòng ngoại giao. 
a. Quốc phòng 
b. Ngoại giao 
- Xây dựng một quân đội mạnh 
- Tiêu diệt nội phản 
1. Hãy t ỡ m nh ữ ng chi tiết chứng tỏ Quang Trung đã xây dựng một quân đội mạnh? 
2.T ỡ m chi tiết để thấy rằng Quang Trung đang chuẩn bị cuộc tấn công tiêu diệt nội phản, củng cố nền độc lập đất nước? 
- Mềm dẻo nhưng kiên quyết 
Quang Trung tiếp tục thi hành chế độ quân dịch, ba xuất đinh lấy một xuất lính. Quân đội gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh. Chiến thuyền có nhiều loại, loại lớn có thể chở được voi chiến (hoặc 500 – 600 lính) và hàng chục đại bác. 
Quang Trung quyết định mở cuộc tấn công lớn, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Nguyễn á nh ở Gia Định. 
Ta m ở mang b ờ cừi , khai thỏc đ ấ t đaiNay đau y ế u, t ấ t khụng kh ỏ i đư ợ c . Thỏi t ử ( Nguy ễ n Quang To ả n ) là ngư ờ i cú tư ch ấ t nhưng tu ổ i cũn nh ỏ . Ngoài thỡ cú quõn Gia Đ ị nh ( Nguy ễ n Ánh ) là qu ố c thự , mà Thỏi Đ ứ c ( Nguyễn Nh ạ c ) thỡ tu ổ i già , cầu yờn t ạ m b ợ , khụng toan tớnh cỏi lo v ề sau . Khi ta ch ế t r ồ i , n ộ i trong m ộ t thỏng ph ả i chụn c ấ t , việc tang làm lao thỏo thụi , l ũ ngươi nờn h ợ p s ứ c giỳp Thỏi t ử s ớ m thiờn đụ v ề Vinh Đụ ( Vinh ngày nay) đ ể kh ố ng ch ế thiờn h ạ . B ằ ng khụng quõn Gia Đ ị nh kộo đ ế n thỡ cỏc ngươi khụng cú ch ỗ chụn đõu ! 
(Trớch “ Cỏc tri ề u đ ạ i phong ki ế n Vi ệ t Nam”) 
Mà nay áo vải cờ đào 
Giúp dân dựng nước , xiết bao công tr ỡ nh 
Cụng chỳa Lờ Ng ọ c Hõn đó ghi l ạ i s ự nghi ệ p c ủ a Quang Trung : 
Hỡnh 60 (SGK) Tư ợ ng đài Quang Trung (tại gũ Đống Đa – Hà Nội) 
Nhõn dõn ta xõy d ự ng tư ợ ng đài Quang Trung th ể hiện đi ề u gỡ? 
Bài tập (SGK) 
1. Vua Quang Trung có nh ữ ng chính sách g ỡ để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá dân tộc? 
2. Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào? 
3. Tóm tắt nh ữ ng nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung? 
* Kinh tế. 
 Trong nông nghiệp Quang Trung ban chiếu khuyến nông giải quyết t ỡ nh trạng đắt bỏ hoang và nạn lưu vong. 
 Trong công nghiệp: mở cửa ải, thông chợ búa làm cho hàng hoá không ngưng đọng có lợi cho người dân. 
* Trong v ă n hoá dân tộc. 
 Ban bố chiếu lập học, cho phép các huyện xã mở trường học để đào tạo nhân tài. 
 Đ ề cao ch ữ nôm làm ch ữ viết cho nhà nước. 
 Lập viện Sùng Chính để dịch sách ch ữ Hán ra ch ữ nôm, dùng làm tài liệu học tập. 
Thể hiện tài n ă ng ngoại giao khôn khéo của vua Quang Trung. 
Góp phần gi ữ v ữ ng cuộc sống yên b ỡ nh cho nhân dân 
 	 Em hóy túm t ắ t s ự nghi ệ p c ủ a Quang Trung? 
? 
 Năm 
Sự kiện chớnh 
1771 Dựng cờ khởi nghĩa 
1777 Lật đổ chuỏ Nguyễn ở đàng trong 
Hướng dẫN Về NHà 
- Bài vừa học: Trả lời các câu hỏi trong SGK 
	 Sưu tầm tư liệu về Quang Trung. 
- Chuẩn bị bài mới: Bài 27 – tiết 57 (trả lời các câu hỏi trong SGK) 
Bài tập 
Hãy hoàn thành nh ữ ng câu sau: 
1) Về ngoại giao chủ trương của Quang Trung đối với nhà Thanh là nhưng 
2) Nhận rõ nguy cơ từ nhiều phía, Quang Trung khẩn trương xây dựng một 
3) Sau chiến thắng giặc ngoại xâm, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở 
4) Quang Trung quyết định mở cuộc tấn công lớn, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng ở Gia Đ ịnh. 
................ 
................... 
............................. 
.................. 
..................... 
mềm dẻo 
kiên quyết 
quân đội mạnh 
Phú Xuân 
Nguyễn á nh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_7_theo_cv5512_tiet_55_quang_trung_xay.ppt