Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 60: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tiếp theo)

Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn :

Đời sống nhân dân ta ngày càng khổ cực.

 + Địa chủ cường hào cướp ủoaùt ruộng ủaỏt, quan lại tham nhũng.

 + Tô thuế nặng nề, dịch bệnh, đói kém.

ác cuộc nổi dậy của nhân dân :

Khởi nghĩa Phan Bá Vành

 ( 1821 – 1827 )

Phan Bá Vành : Người làng Minh Giám ( Thái Bình ). Xuất thân trong một gia đình nghèo.

Năm 1821, ông kêu gọi nông dân nổi dậy.

 Căn cứ : Trà Lũ ( Nam Định )

Năm 1827, quân triều đình bao vây. Khởi nghĩa bị đàn áp

Tuy khởi nghĩa thất bại, song trong lòng nhân dân hình ảnh ông sống mãi :

 Trên trời có ông sao Rua

ễÛlàng Minh Giám có vua Ba Vành.

Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 – 1835 )

Nông Văn Vân : Tù trưởng dân tộc Tày, giữ chức tri châu Bảo Lạc ( Cao Bằng )

 Không chịu nổi sự chèn ép của triều đình ông cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy khởi nghĩa.

 Địa bàn : Miền núi Việt Bắc

 

ppt 21 trang cucpham 30/07/2022 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 60: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 60: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tiếp theo)

Bài giảng Lịch sử Lớp 7 theo CV5512 - Tiết 60: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tiếp theo)
Lịch sử lớp 7 
Bài 27 – tiết 60 
Chế độ phong kiến nh à nguyễn 
II – các cuộc nổi dậy của nhân dân 
Nh à Nguyễn đã laứm gỡ ủeồ laọp laùi cheỏ ủoọ phong kieỏn taọp quyeàn ? 
Kiểm tra bài cũ 
Năm 1802, Nguyễn AÙnh đ ặt niên hiệu là Gia Long, đ óng đô ở Phú Xuân , xây dựng nh à nước quân chủ tập quyền . Vua trực tiếp đ iều hành mọi việc từ trung ươ ng đ ến đ ịa phương . 
- Năm 1815, nh à Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long ). 
Chia nước ta ra thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc . 
 1: Đ ời sống nhân dân dưới triều Nguyễn : 
 - ẹụứi soỏng nhaõn daõn ta dửụựi trieàu Nguyeón bieồu hieọn nhử theỏ naứo ? 
 Đ ời sống nhân dân ta ngày càng khổ cực . 
 + Đ ịa chủ cường hào cướp ủoaùt ruộng ủaỏt , quan lại tham nhũng . 
 + Tô thuế nặng nề , dịch bệnh , đ ói kém . 
 Năm 1842, bão to ở Nghệ An làm đổ trên 4 vạn nóc nh à, hơn 5000 người chết . 
 Năm 1849 – 1850, dịch lớn trên cả nước làm 60 vạn người chết . 
 Qua đ ọc đoạn trích trên , em có nhận xét gì về chính quyền phong kiến nh à Nguyễn ? 
Quan lại từ trung ươ ng đ ến đ ịa phương ra sức đ ục khoét bóc lột nhân dân . 
 Xã hội loạn lạc, không còn kỉ cương phép nước . 
Em hãy đ ọc đoạn ch ữ in nghiêng trong sách giáo khoa ( Trang 139 ) 
Thái độ của nhân dân với chính quyền phong kiến nh à Nguyễn ? 
- > Nhân dân căm phẫn , bất bình nên họ nổi dậy đ ấu tranh chống chính quyền nh à Nguyễn 
Tiết 60 : CHEÁ ẹOÄ PHONG KIEÁN NHAỉ NGUYEÃN 
II. CAÙC CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA NHAÂN DAÂN 
Phaỷn ửựng cuỷa daõn chuựng veà cheỏ ủoọ lao dũch khaộc nhieọt dửụựi trieàu cuỷa Vua Tửù ẹửực 
Baột daõn ủaứo keõnh 
ẹaứo mửụứi thửụực roọng 
Boỏn mửụi thuụực daứi 
ẹo ủaỏt ủeỏm ngửụứi 
Moọt xuaỏt ủinh hai thửụực 
Baột ủaứo cho ủửụùc 
Haùn trong mửụứi ngaứy 
Tiết 60 : CHEÁ ẹOÄ PHONG KIEÁN NHAỉ NGUYEÃN 
II. CAÙC CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA NHAÂN DAÂN 
 1, Đ ời sống của nhân dân dưới triều Nguyễn : 
 - Đ ời sống nhân dân ta ngày càng khổ cực do : 
 - Đ ịa chủ cường hào cướp ruộng , quan lại tham nhũng 
 - Tô thuế nặng nề , dịch bệnh , đ ói kém . 
 2, Các cuộc nổi dậy : 
 1, Đ ời sống của nhân dân dưới triều Nguyễn : 
 2, Các cuộc nổi dậy : 
Tiết 60 : CHEÁ ẹOÄ PHONG KIEÁN NHAỉ NGUYEÃN 
II. CAÙC CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA NHAÂN DAÂN 
2, Các cuộc nổi dậy của nhân dân : 
 Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân chống vương triều Nguyễn nửa đ ầu TK XIX 
2, Các cuộc nổi dậy của nhân dân : 
a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành 
 ( 1821 – 1827 ) 
 Em hãy trình bày hiểu biết của em về Phan Bá Vành ? 
- Phan Bá Vành : Người làng Minh Giám ( Thái Bình ). Xuất thân trong một gia đì nh nghèo . 
Nguyên nhân nào khiến Phan Bá Vành nổi dậy khởi nghĩa ? 
 Ô ng sớm bất bình với giai cấp thống trị 
 Năm 1821, nhân một nạn đ ói lớn ở Nam Đ ịnh , Thái Bình - > Ô ng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa . 
- Em hãy tường thuật diễn biến của khởi nghĩa ? 
Năm 1827, quân triều đì nh bao vây . Khởi nghĩa bị đàn áp 
Năm 1821, ô ng kêu gọi nông dân nổi dậy . 
 Căn cứ : Tr à Lũ ( Nam Đ ịnh ) 
Nam Đ ịnh 
 Tuy khởi nghĩa thất bại, song trong lòng nhân dân hình ả nh ô ng sống mãi : 
 Trên trời có ô ng sao Rua 
ễÛ làng Minh Giám có vua Ba Vành . 
2, Các cuộc nổi dậy của nhân dân : 
a , Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827 ) 
b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 – 1835 ) 
Cao Bằng 
 Nông Văn Vân là ai ? Vì sao ô ng nổi dậy khởi nghĩa ? 
Nông Văn Vân : Tù trưởng dân tộc Tày , gi ữ chức tri châu Bảo Lạc ( Cao Bằng ) 
 Không chịu nổi sự chèn ép của triều đì nh ô ng cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy khởi nghĩa . 
 Đ ịa bàn : Miền núi Việt Bắc 
Em hãy thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa ? 
- Năm 1835 khởi nghĩa bị dập tắt 
2, Các cuộc nổi dậy : 
a , Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827 ) 
b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 – 1835 ) 
c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 – 1835 ) : 
Gia Đ ịnh 
Tương truyền khi vào Gia Định , có lần Lê Văn Khôi dùng tay không chống lại cọp dữ cho sứ thần nước   Xiêm   xem 
- Lê Văn Khôi là Thổ hào ở Cao Bằng , sau vào Nam ( Con nuôi Tổng trấn Lê Văn Duyệt ) 
 Tường thuật diễn biến khởi nghĩa Lê Văn Khôi ? 
Tháng 6-1833, ô ng khởi nghĩa chiếm thành Phiên An ( Gia Đ ịnh ). Tự xưng Bình Nam Đại nguyên soái  
 Năm 1834, Lê Văn Khôi qua đ ời , con trai ô ng lên thay . 
 Năm 1835, khởi nghĩa bị dập tắt. 
Em hãy giới thiệu đôi nét về Lê Văn khôi ? 
2, Các cuộc nổi dậy : 
a , Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827 ) 
b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 – 1835 ) 
c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 – 1835 ) 
d, Khởi nghĩa Cao Bá Quát ( 1854 – 1856 ) 
Sơn Tây 
Em hãy nêu một vài nét về Cao Bá Quát ? 
Một nh à th ơ lỗi lạc, một nh à nho yêu nước 
- Giới thiệu về khởi nghĩa Cao Bá Quát ? 
- Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân có sự tham gia tích cực của nhiều nho sỹ . 
Năm 1855, Cao Bá Quát hy sinh 
 Năm 1856, khởi nghĩa bị dập tắt 
 Cao Bá Quát 
 1, Đ ời sống của nhân dân dưới triều Nguyễn : 
 2, Các cuộc nổi dậy của nhân dân : 
Học sinh thảo luận nhóm 
- Câu 1 : Vì sao các cuộc khởi nghĩa đ ều thất bại ? 
 Câu 2 : Các cuộc khởi nghĩa trên chứng tỏ đ iều gì ? 
Tiết 60 : CHEÁ ẹOÄ PHONG KIEÁN NHAỉ NGUYEÃN 
II. CAÙC CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA NHAÂN DAÂN 
 Nguyên nhân thất bại 
 ý nghĩa 
- Các cuộc khởi nghĩa đ ều thất bại do : 
 - Phong trào đ ấu tranh diễn ra rầm rộ nhưng phân tán , thiếu sự liên kết lực lượng 
 - Triều đì nh nh à Nguyễn đàn áp dã man. 
 - Các cuộc khởi nghĩa diễn ra rộng khắp thể hiện : 
 - Tinh thần đ ấu tranh anh dũng của các tầng lớp nhân dân chống lại nh à Nguyễn 
 - Báo trước sự sụp đổ tất yếu của triều đì nh phong kiến nh à Nguyễn . 
 1, Đ ời sống của nhân dân dưới triều Nguyễn : 
 Đ ời sống nhân dân ta ngày càng khổ cực do : 
 + Đ ịa chủ cường hào cướp ruộng , quan lại tham nhũng 
 + Tô thuế nặng nề , dịch bệnh , đ ói kém . 
 2, Các cuộc nổi dậy : 
a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827 ) 
b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 – 1835 ) 
c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 – 1835 ) 
d, Khởi nghĩa Cao Bá Quát ( 1854 – 1856 ) 
Tiết 60 : CHEÁ ẹOÄ PHONG KIEÁN NHAỉ NGUYEÃN 
II . CAÙC CUOÄC NOÅI DAÄY CUÛA NHAÂN DAÂN 
Hoàn thành bảng sau : 
 Những cuộc nổi dậy của nhân dân chống vương triều Nguyễn nửa đ ầu TK XIX 
Tên khởi nghĩa 
Thời gian 
Đ ịa bàn hoạt đ ộng 
Kết qu ả 
Phan Bá Vành 
 1821-1827 
Thất bại 
1833-1835 
- Cao Bằng và các tỉnh miền núi Việt Bắc 
Thất bại 
Lê Văn Khôi 
- Gia Đ ịnh và các tỉnh Nam Kì 
Thất bại 
Cao Bá Quát 
1854-1856 
Thất bại 
Nam Đ ịnh , Thái Bình , Hải Dương , Quảng Yên 
Nông Văn Vân 
1833-1835 
 Sơn Tây , Hà Nội , Bắc Ninh 
Củng cố kiến thức 
Củng cố kiến thức 
Chọn đáp án đ úng và đủ nhất cho những câu hỏi sau : 
1. Nguyên nhân nào dẫn đ ến đ ời sống nhân dân ta dưới thời nh à Nguyễn cực khổ ? 
Do đ ịa chủ , hào lí chiếm đoạt ruộng đ ất . 
B. Tô thuế nặng nề , quan lại tham nhũng . 
C. Dịch bệnh , nạn đ ói hoành hành đ ói . 
D. Cả 3 đáp án trên . 
Củng cố kiến thức : 
Chọn đáp án đ úng và đủ nhất cho những câu hỏi sau : 
2. ở cuộc khởi nghĩa nào mà : “ Khi lâm trận th ì đàn bà con gái cũng cầm giáo mác mà đá nh ”. 
A. Khởi nghĩa Phan Bá Vành . 
B. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi . 
C. Khởi nghĩa Nông Văn Vân . 
D. Khởi nghĩa Cao Bá Quát . 
  hướng dẫn học sinh học bài   
 - So sánh để thấy rõ sự giống và khác nhau của các cuộc khởi nghĩa nửa đ ầu thế kỉ XIX ( Về mục tiêu , tính chất , đ ịa bàn hoạt đ ộng , người lãnh đạo ). 
 Chuẩn bị bài : Sự phát triển văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII- nửa đ ầu thế kỉ XIX. 
Bài học đến đõy kết thỳc 
Kớnh chỳc quý thầy cụ luụn thành cụng trong cụng tỏc 
Cỏc em học sinh luụn luụn học giỏi 
Chúc các em học tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_7_theo_cv5512_tiet_60_che_do_phong_kie.ppt